Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικών

Το πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικών υπαλλήλων ρυθμίζεται από το Π.Δ. 120/2008, το οποίο αποτελεί ειδική νομοθεσία για τους αστυνομικούς, καθώς αυτοί αποτελούν μια ειδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων. Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος Ως πειθαρχικό παράπτωμα νοείται κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος, είτε αυτή τελείται με πράξη, είτε τελείται δια παραλείψεως.Διαβάστε περισσότερα