Φόρος κληρονομίας

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς θεσπίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024, με στόχο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας. Ας δούμε τις βασικές αλλαγές: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή: Πλέον, σχεδόν όλες οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) οφείλουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ.Διαβάστε περισσότερα

Μέμψη άστοργης δωρεάς & γονική παροχή

Η μέμψη άστοργης δωρεάς σχετίζεται με την αμφισβήτηση γονικής παροχής, όταν αυτή θίγει τη νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γονικής παροχής και δωρεάς; Η γονική παροχή τεκμαίρεται ότι γίνεται για την οικονομική αποκατάσταση του τέκνου και δεν λογίζεται ως δωρεά. Αντιθέτως, η δωρεά γίνεται χωρίς αντάλλαγμαΔιαβάστε περισσότερα

Εκπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς

Η εκπρόθεσμη αποποίηση κληρονομιάς είναι δυνατή, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ο νόμος ορίζει τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση, η οποία αρχίζει από την ημέρα που ο κληρονόμος έμαθε για τον θάνατο και την ιδιότητά του ως κληρονόμος. Πότε γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη αποποίηση: Πλάνη: Ο κληρονόμος μπορεί να αποδείξει ότιΔιαβάστε περισσότερα

Κήρυξη Κύριας Διαθήκης και Τεκμήριο Γνησιότητας

Κήρυξη Κύριας Διαθήκης και Τεκμήριο Γνησιότητας: Αναλυτικός Οδηγός Εισαγωγή: Η κήρυξη κύριας διαθήκης αποτελεί νομική διαδικασία που βεβαιώνει την εγκυρότητα και αυθεντικότητα μίας διαθήκης. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να μπορέσει η διαθήκη να εφαρμοστεί μετά τον θάνατο του διαθέτη. Βήματα για την Κήρυξη Κύριας Διαθήκης: 1. Υποβολή αίτησης:Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η δημόσια διαθήκη

Η δημόσια διαθήκη είναι μια από τις τρεις βασικές κατηγορίες διαθηκών, μαζί με την ιδιόγραφη και τη μυστική. Χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: Τύπος: Συντάσσεται από συμβολαιογράφο, παρουσία δύο μαρτύρων. Μορφή: Δημόσιο έγγραφο, με αυξημένη αποδεικτική δύναμη. Πλεονεκτήματα: Εξασφαλίζει την τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων. Περιορίζει τους κινδύνους απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης.Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει κληρονομική διαδοχή κατά τάξεις

Κληρονομική Διαδοχή κατά Τάξεις: Ανάλυση Η κληρονομική διαδοχή κατά τάξεις αποτελεί ένα θεμελιώδες κομμάτι του ελληνικού κληρονομικού δικαίου. Ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 1813-1847) και καθορίζει ποιοι καλούνται να κληρονομήσουν την περιουσία ενός ατόμου, εάν αυτός δεν έχει αφήσει διαθήκη. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι συγγενείς του κληρονομουμένουΔιαβάστε περισσότερα

Αμφισβήτηση Διαθήκης Οδηγός και Νομοθεσία

Η αμφισβήτηση μίας διαθήκης αποτελεί μία σοβαρή και περίπλοκη διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε νομικά κριτήρια και προϋποθέσεις. Ο παρών οδηγός έχει ως στόχο να σας ενημερώσει για τα βήματα και τη νομοθεσία που σχετίζονται με την αμφισβήτηση μίας διαθήκης στην Ελλάδα. Λόγοι Αμφισβήτησης Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίουςΔιαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση αλλοδαπής διαθήκης στην Ελλάδα

Η δημοσίευση αλλοδαπής διαθήκης στην Ελλάδα ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Μετάφραση: Η διαθήκη, εάν δεν έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, οφείλει να μεταφραστεί από επίσημο μεταφραστή. 2. Επικύρωση της μετάφρασης: Η μετάφραση της διαθήκης επικυρώνεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. 3. Χορήγηση apostille: ΕάνΔιαβάστε περισσότερα

Αποποίηση κληρονομιάς πρέπει να κάνουν τα δισέγγονα

Αποποίηση κληρονομιάς πρέπει να κάνουν τα δισέγγονα; Εάν τα δισέγγονα καλούνται στην κληρονομική διαδοχή, ναι, έχουν το δικαίωμα να αποποιηθούν την κληρονομιά, όπως και οποιοσδήποτε άλλος κληρονόμος. Η αποποίηση κληρονομιάς είναι μια αμετάκλητη δήλωση βούλησης, με την οποία ο κληρονόμος εκφράζει την επιθυμία του να μην κληρονομήσει την περιουσία τουΔιαβάστε περισσότερα

Προσβολή διαθήκης από ανίψια

Προσβολή Διαθήκης από Ανιψιό: Οδηγός Εισαγωγή: Η προσβολή διαθήκης αποτελεί νομική διαδικασία με την οποία αμφισβητείται η εγκυρότητα μίας διαθήκης. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όπως ένας κληρονόμος που παραλείφθηκε από τη διαθήκη, μπορεί να την προσβάλει. Βήματα για την προσβολή διαθήκης από ανιψιό: 1. Συλλογή στοιχείων: Συγκεντρώστε αντίγραφο της διαθήκης.Διαβάστε περισσότερα