Μπορώ να ακυρώσω γονική παροχή;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από το αν η γονική παροχή θεωρείται δωρεά ή όχι. Σύμφωνα με το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα, η παροχή περιουσίας από γονέα στο τέκνο του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας, είτε για την έναρξη ή τηνΔιαβάστε περισσότερα

Αμοιβή δικηγόρου για κληρονομητήριο

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης ΠΟΛ 1108/24.09.2003, η ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου για την έκδοση κληρονομητηρίου ανέρχεται σε συγκεκριμένα ποσά. Η αμοιβή αυτή είναι οριζόντια και δεν εξαρτάται από την αξία της κληρονομιάς. Ωστόσο, ο δικηγόρος μπορεί να συμφωνήσει με τον πελάτη του για υψηλότερηΔιαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση για την προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς που επάγεται σε ανήλικο

Με το άρθρο 35 του ν. 4786/2021, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2021, επήλθε τροποποίηση του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), σχετικά με την προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς που επάγεται σε ανήλικο. Πριν την τροποποίηση, η προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς που επάγεται σε ανήλικο ήταν τετραμήνου και άρχιζεΔιαβάστε περισσότερα

Ύπαρξη του λόγου αποκλήρωσης κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης

Η διαδικασία για τη βεβαίωση από το δικαστήριο της κληρονομιάς, ότι μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του αποβιώσαντος είναι το Ελληνικό Δημόσιο είναι η εξής: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο της κληρονομιάς, το οποίο είναι το δικαστήριο της κατοικίας του αποβιώσαντος ή το δικαστήριο της τελευταίας διαμονήςΔιαβάστε περισσότερα

Αγωγή περί κλήρου — Τα δικαιώματα του κληρονόμου

Η αγωγή περί κλήρου προβλέπεται για την προστασία του κληρονομικού του δικαιώματος του κληρονόμου.Η αγωγή αυτή μπορεί να ασκηθεί από τον κληρονόμο έναντι κάθε προσώπου που κατακρατεί ως κληρονόμος αντικείμενα της κληρονομίας, ώστε να αναγνωριστεί το κληρονομικό του δικαίωμα, και να του αποδοθεί η κληρονομιά. Η αγωγή περί κλήρου είναιΔιαβάστε περισσότερα

Πλαστογραφια Διαθηκης

Η πλαστογραφία διαθήκης είναι μια ποινική πράξη που συνίσταται στη νόθευση ή τη μεταβολή του περιεχομένου μιας διαθήκης με δόλο. Η πλαστογραφία διαθήκης μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως: Αντικατάσταση του περιεχομένου της διαθήκης με άλλο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένας κληρονόμος μπορεί να αντικαταστήσει το όνομα ενός άλλου κληρονόμουΔιαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση κληρονόμου στην επικαρπία

Η επικαρπία είναι το δικαίωμα χρήσης και λήψης καρπών ενός πράγματος, χωρίς να έχει την κυριότητα αυτού. Μπορεί να συσταθεί με διαθήκη, με σύμβαση ή με νόμο.Στη περίπτωση των ακινήτων η επικαρπία παρέχει το δικαίωμα στον επικαρπωτή να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται το ακίνητο, χωρίς ωστόσο να επεμβαίνει στη δομήΔιαβάστε περισσότερα

Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο κληρονόμο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1847), ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από τη γνώση του θανάτου του κληρονομουμένου, εκτός αν ο κληρονόμος ήταν κάτοικος εξωτερικού ήΔιαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει για την ιδιόχειρη διαθήκη

Η ιδιόχειρη διαθήκη είναι ένας τύπος διαθήκης που συντάσσεται και υπογράφεται εξ ολοκλήρου από το διαθέτη, χωρίς τη συνδρομή συμβολαιογράφου ή άλλου τρίτου προσώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 1721 του Αστικού Κώδικα, η ιδιόχειρη διαθήκη πρέπει να πληροί τους εξής όρους: Να γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη. ΝαΔιαβάστε περισσότερα

Αγωγή ακύρωσης δημοσιευθείσας ιδιόγραφης διαθήκης

Η αγωγή ακύρωσης δημοσιευθείσας ιδιόγραφης διαθήκης είναι η αγωγή, με την οποία ζητείται από το δικαστήριο η αναγνώριση της ακυρότητας μιας δημοσιευθείσας ιδιόγραφης διαθήκης. Η αγωγή αυτή μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή από οποιονδήποτε έχει έννομη σχέση με την κληρονομιαία περιουσία και μπορεί να πληγεί απόΔιαβάστε περισσότερα