Google news
Άγαμη θυγατέρα & Σύνταξη δημοσίου

Άγαμη θυγατέρα & Σύνταξη δημοσίου

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 31 του π.δ. 169/2007 και με την αντικατάσταση που επήλθε από το άρθρο 9 παρ. β΄ του Ν. 3865/2010, η ενήλικη άγαμη κόρη αποβιώσαντος συνταξιούχου στρατιωτικού, που κατατάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι 31/12/1982, αποκτά δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό οι άγαμοι γιοι ή αδελφοί, αντίστοιχα.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις για την κτήση του δικαιώματος σύνταξης είναι:

Η κόρη να είναι ενήλικη, δηλαδή να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της.
Να είναι άγαμη.
Να μην έχει αποκτήσει παιδιά.
Να μην έχει πόρους βιοπορισμού επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών της.

Η άγαμη κόρη αποβιώσαντος συνταξιούχου στρατιωτικού υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως:

Πιστοποιητικό θανάτου του συνταξιούχου πατέρα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πιστοποιητικό σπουδών ή εργασίας, εφόσον είναι άγαμη και δεν έχει αποκτήσει παιδιά.
Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Διαβάστε  Νομοθεσία για Ιδιωτικό Πάρκινγκ

Η σύνταξη της άγαμης κόρης αποβιώσαντος συνταξιούχου στρατιωτικού είναι ισόβια και υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της σύνταξης του συνταξιούχου πατέρα της.

Σε περίπτωση που η άγαμη κόρη αποβιώσει πριν τον πατέρα της, η σύνταξη της κληρονομείται από τους γονείς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Με τις ως άνω διατάξεις, δηλαδή με τις διατάξεις του ν. 3865/2010, θεσπίστηκαν πρόσθετοι περιορισμοί σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς, το οποίο ίσχυε με βάση το προαναφερθέν Προεδρικό Διάταγμα. Οι αυστηρότερες προϋποθέσεις που τέθηκαν αφορούν τα εξής:

Εισόδημα: Η κόρη πρέπει να μην έχει μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Επίσης, η κόρη πρέπει να μην έχει φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο αναγόμενο σε ετήσια βάση.
Ηλικία: Η κόρη πρέπει να έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Ασφάλιση: Η κόρη δεν πρέπει να λαμβάνει άλλη σύνταξη και να μην έχει ασφαλιστεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από τον φορέα αυτόν.

Οι ως άνω αυστηρότερες προϋποθέσεις τέθηκαν με σκοπό τη μείωση του κόστους του ασφαλιστικού συστήματος και την αποφυγή καταχρήσεων. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτές έχουν κριθεί από ορισμένους ως άδικες και καταπιεστικές, καθώς περιορίζουν τα δικαιώματα των ενήλικων άγαμων θυγατέρων που έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης μετά τον θάνατο του συνταξιούχου πατέρα τους.

Η κατά τα ανωτέρω ευμενής νομοθετική εξαίρεση της τελευταίας αυτής περίπτωσης των άγαμων θυγατέρων σε σχέση με εκείνες που δεν είχαν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την ανωτέρω χρονολογία, δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι πρώτες είχαν ήδη αποκτήσει το δικαίωμα σύνταξης με βάση το προγενέστερο καθεστώς και δεν θα ήταν δίκαιο να το χάσουν λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

Διαβάστε  Διατροφή Τέκνων

Ειδικότερα, οι άγαμες κόρες που είχαν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010, είχαν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα σύνταξης, χωρίς να απαιτείται να πληρούν τις αυστηρότερες προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν με τον ν. 3865/2010. Ως εκ τούτου, θα ήταν άδικο να χάσουν το δικαίωμα αυτό, το οποίο είχαν ήδη αποκτήσει, λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

Η εξαίρεση αυτή είναι σύμφωνη με την αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία επιβάλλει να προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών που έχουν αποκτηθεί με βάση το νόμο.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.2 Ν.4611/2019, εισήχθησαν ενιαίοι κανόνες, για όλους τους ασφαλισμένους και αν ο θάνατος στρατιωτικού πραγματοποιήθηκε μετά από τις 13/05/2016 καταργείται κάθε άλλη διάταξη που προσδιορίζει το θέμα των αναφερθέντων συντάξεων με διαφορετικό τρόπο.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news