Άδεια Άνευ αποδοχών δημόσιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται να λάβουν άδεια χωρίς αποδοχές για σοβαρούς προσωπικούς ή ιδιωτικούς λόγους. Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών Η αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών υποβάλλεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποίαΔιαβάστε περισσότερα

Διαφορά μετάθεσης και μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3528/2007), η μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της. Η μετακίνηση προϊσταμένων γίνεται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική μονάδα. Η μετακίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί: Μετά από αίτηση του υπαλλήλου: Ο υπάλληλος υποβάλλειΔιαβάστε περισσότερα