Ομόρρυθμη εταιρεία - Διαχειριστής

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) Η ομορρύθμη εταιρεία είναι εμπορική εταιρεία που αποτελείται από δύο ή περισσότερους ομόρρυθμους εταίρους, οι οποίοι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Διαχειριστής ΟΕ Ο διαχειριστής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και έχει την εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό της. Η διαχείρισηΔιαβάστε περισσότερα

Τι Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Οφέλη & Λεπτομέρειες

Η ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) είναι μια εμπορική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Οι μέτοχοι της ΑΕ είναι μέλη της εταιρείας, αλλά δεν ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις της. Η ευθύνη τους περιορίζεται στο ποσό που έχουν επενδύσει στη εταιρεία μέσω της αγοράς μετοχών. Ανώνυμη Εταιρεία –Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΙΚΕ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΙΚΕ. Κάθε εταιρικός τύπος έχει νομικά θεμελιωθεί, ώστε να ταιριάζει σε μια επιχειρηματική δράση διευκολύνοντας τους επιχειρηματίες, αλλά και τους εταίρους μιας επιχείρησης να πραγματοποιούν την εμπορική τους δραστηριότητα. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, αποτελεί έναν νέο εταιρικό τύπο, που ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί ως μετεξέλιξη της Εταιρίας ΠεριορισμένηςΔιαβάστε περισσότερα

Τα είδη των εταιρειών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας μας εταιρεία θεωρείται κάθε ένωση ένωση προσώπων  που στοχεύει στην επίτευξη κοινού σκοπού που δεν αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Μια εταιρεία μπορεί να έχει λοιπόν και μη κερδοσκοπικό σκοπό, εκτός αν έχει λάβει το χαρακτηρισμό της εμπορικής. Οι εταιρείες διακρίνονται στις  κεφαλαιουχικές:α)Διαβάστε περισσότερα