Google news
Διαταγή πληρωμής

Διαταγή πληρωμής

Διαταγή πληρωμής. Αρχικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στη χώρα μας, οι αξιώσεις επιδιώκονται συνήθως μέσω δικαστικών ενεργειών. Κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας ακρόασης, το έγγραφο της απαίτησης για την Διαταγή πληρωμής εξετάζεται διεξοδικά από τους δικαστές μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται. Σε αυτές τις διαδικασίες, το άτομο που εγείρει την αξίωση αναφέρεται ως ενάγων, ενώ το άτομο που κατηγορείται για την αξίωση αναφέρεται ως εναγόμενος. Μετά την ακρόαση και την προσεκτική αξιολόγηση όλων των προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων, ο δικαστής καταλήγει στη συνέχεια σε απόφαση.

Ωστόσο, δεδομένου του μεγάλου όγκου των οφειλών που προέκυψαν από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η άσκηση νομικής αγωγής κατά κάθε οφειλέτη μέσω της παραδοσιακής δικαστικής διαδικασίας θα επιβάρυνε αναμφίβολα τα δικαστήρια. Ως εκ τούτου, η διαταγή πληρωμής εισήχθη ως βιώσιμη λύση για τον τεράστιο αριθμό ανεξόφλητων οφειλών. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από την ταχύτητά της, με τους πιστωτές να έχουν το προνόμιο να εισπράττουν τα χρήματα που τους οφείλονται από τους οφειλέτες μέσω μιας ταχύτερης εναλλακτικής λύσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πιστωτής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την έκδοση εγγράφου από τον δικαστή, το οποίο αναγνωρίζει την οφειλή του οφειλέτη και τον υποχρεώνει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον πιστωτή. Αυτή η ταχεία διαδικασία παρέχει έναν ταχύτερο τρόπο επίλυσης των ανεξόφλητων οφειλών, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κανείς τη διεξαγωγή χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών.

Ποια είναι η διαδικασία για την διαταγή πληρωμής

Η νομοθεσία ορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Οι απαιτήσεις αυτές είναι οι εξής: (α) Η απαίτηση πρέπει να είναι χρηματική, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει χρέος σε χρηματική μορφή από τον οφειλέτη προς τον πιστωτή. (β) Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί πρέπει να είναι ορισμένο και να αποδεικνύεται είτε με δημόσια είτε με ιδιωτικά έγγραφα. (γ) Δεν πρέπει να υπάρχουν όροι που συνδέονται με το οφειλόμενο ποσό, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε από το δικαστήριο να διαπιστώσει αν ο όρος έχει εκπληρωθεί ή όχι. (δ) Ο οφειλέτης πρέπει να διαμένει στην Ελλάδα και να έχει γνωστή διεύθυνση. Σύμφωνα με τη δικαστική επιβάρυνση, η διαταγή πληρωμής εκδίδεται συνήθως εντός λίγων ημερών έως και ενός μήνα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία έκδοσης πραγματοποιείται χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη, ο οποίος ενημερώνεται για τη διαταγή πληρωμής από τον δικαστικό επιμελητή κατά την επίδοση.

Διαβάστε  Εκπρόσωπηση Μάρτυρα από Δικηγόρο

Όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αρχικά στον αρμόδιο δικαστή. Στη συνέχεια, ο δικαστής θα αξιολογήσει προσεκτικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα και, αφού ικανοποιήσει τις νομικές απαιτήσεις, θα αποφασίσει αν θα χορηγήσει ή όχι τη διαταγή πληρωμής.

Ο νόμος περιγράφει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής: (α) η απαίτηση πρέπει να είναι χρηματικής φύσης, κατά την οποία υπάρχει χρηματική οφειλή του οφειλέτη προς τον πιστωτή- β) το οφειλόμενο ποσό πρέπει να είναι ακριβές και να μπορεί να επαληθευτεί είτε μέσω δημόσιων είτε μέσω ιδιωτικών εγγράφων- γ) το οφειλόμενο ποσό δεν μπορεί να τελεί υπό αίρεση, και αν τελεί υπό αίρεση, απαιτείται δικαστική ακρόαση για να διαπιστωθεί αν η αίρεση έχει εκπληρωθεί ή όχι- δ) ο οφειλέτης πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας με γνωστή διεύθυνση. Η διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί εντός χρονικού διαστήματος από λίγες ημέρες έως και ένα μήνα, ανάλογα με τη δικαστική διαδικασία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν απαιτεί την παρουσία του οφειλέτη και πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος αργότερα επιδίδει τη διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη.

Η επίδοση στον Οφειλέτη

Μόλις εκδοθεί διαταγή πληρωμής, πρέπει να επιδοθεί στον οφειλέτη από δικαστικό επιμελητή, καθώς δεν είναι αποδεκτά άλλα μέσα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων της διαταγής πληρωμής. Μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής, ο οφειλέτης έχει προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών για να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί ότι η ανακοπή πρέπει να προετοιμαστεί και να υποβληθεί από εξειδικευμένο δικηγόρο. Οι λεπτομέρειες των αντιρρήσεων και των διαφωνιών του οφειλέτη περιγράφονται στη δήλωση ανακοπής και είναι εξαιρετικά σημαντικό η ανακοπή να κατατεθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 15 ημερών από την επίδοση της διαταγής. Μόλις υποβληθεί η ανακοπή, προγραμματίζεται ακρόαση και τα δύο μέρη παρίστανται σε δίκη για να διαπιστωθεί αν η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε δικαίως ή όχι.

Διαβάστε  Αναστολή ποινής

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο οφειλέτης επικαλεστεί έστω και έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην ανακοπή, η διαταγή πληρωμής ανακαλείται και η ύπαρξή της θεωρείται άκυρη. Εάν ο πιστωτής δεν λάβει αντίρρηση εντός 15 ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, ο νόμος υποχρεώνει τον πιστωτή να επιδώσει εκ νέου την ίδια διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη. Μια νέα αντίστροφη μέτρηση 15 εργάσιμων ημερών αρχίζει από την ημερομηνία της νέας επίδοσης, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει ανακοπή.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν ένας οφειλέτης λάβει διαταγή πληρωμής, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση και να ζητήσει την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων εντός των πρώτων δύο εβδομάδων, προκειμένου να εμποδίσει τον πιστωτή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την είσπραξη του καθορισμένου ποσού. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθημέρου και όχι μετά. Εάν ο οφειλέτης δεν λάβει μέτρα κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το χρέος του καθίσταται νομικά δεσμευτικό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας για τον οφειλέτη να ζητήσει αμέσως τη συμβουλή του δικηγόρου του μόλις λάβει διαταγή πληρωμής, ώστε να εξασφαλίσει τη βέλτιστη δυνατή νομική προστασία. Σε διάφορες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάκληση της διαταγής πληρωμής ή στη μείωση του ανεξόφλητου χρέους. Το προκαταρκτικό στάδιο των δεκαπέντε ημερών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να βοηθήσει τον αποδέκτη να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τον εαυτό του κατά της διαταγής πληρωμής.

Διαβάστε  Παράνομη Κατακράτηση

Συμπερασματικά

Εκτός από την κατάθεση αγωγής, είναι πλέον δυνατόν να κινηθεί και η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, εφόσον πληρούνται αυστηρά ορισμένες νομικές προϋποθέσεις. Ο κύριος στόχος του νομοθέτη πίσω από αυτή την πρωτοβουλία είναι η επιτάχυνση των νομικών διαδικασιών και η μείωση της επιβάρυνσης του δικαστικού συστήματος. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να σημειωθεί ότι η διαδικασία διαταγής πληρωμής περιλαμβάνει διάφορες νομικές περιπλοκές, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες ανακοπής και αναστολής της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να ζητήσετε τη συνδρομή νομικού εμπειρογνώμονα, όπως δικηγόρου, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαταγής πληρωμής. Αυτό θα διασφαλίσει ότι όλες οι νομικές διαδικασίες ακολουθούνται προσεκτικά και ότι η διαδικασία είναι νομικά ορθή, αποφεύγοντας έτσι τυχόν νομικές επιπτώσεις στη συνέχεια.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news