Google news
Διαζύγιο διατροφή μοιχεία

Διαζύγιο διατροφή μοιχεία

0 0
Χρόνος ανάγνωσης:4 Λεπτά, 40 Δευτερόλεπτα

Αρκετοί εντολείς έχουν τη σχετική απορία. Πως επηρεάζει η μοιχεία το ύψος της διατροφής; To οικογενειακό δίκαιο έχει ως σκοπό, να αποκλιμακώσει τις εντάσεις ανάμεσα στα ζεύγη και να τα οδηγήσει σταδιακά από το στάδιο της διαστάσεως, στο στάδιο της λύσης του γάμου. Σκοπός του νομοθέτη δεν είναι να τιμωρήσει τον σύζυγο που υπέπεσε σε κάποιο παράπτωμα, αλλά και οι δύο σύζυγοι να μεταβούν με τις λιγότερες δυνατές συναισθηματικές και οικονομικές απώλειες στη λύση του γάμου τους, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζωή τους.

Τι προβλέπεται για τον περιορισμό ή αποκλεισμό της διατροφής συζύγου;

O περιορισμός ή αποκλεισμός της διατροφής προβλέπεται στο άρθρο 1444 παρ.1 ΑΚ στο οποίο αναφέρεται πως <<η διατροφή μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί, αν αυτό επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια ή αν ο δικαιούχος είναι υπαίτιος του διαζυγίου του ή προκάλεσε εκούσια την απορία του>>.

Εκ της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει, πως η διατροφή που παρέχεται ως εξαιρετική περίπτωση, αποκλείεται ή περιορίζεται εκ της εφαρμογής της γενικής αρχής της καλής πίστης προς τον υπόχρεο της διατροφής σύζυγο. Τρεις είναι οι ενδεικτικοί σπουδαίοι λόγοι, που οδηγούν στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της διατροφής και είναι οι ακόλουθοι: 1) η μικρή χρονική διάρκεια του γάμου, 2) η υπαιτιότητα του δικαιούχου διατροφής (σε αυτόν τον λόγο εντάσσεται και η τέλεση μοιχείας) και 3) η εκούσια πρόκληση της απορίας του δικαιούχου συζύγου. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα, σύμφωνα με το άρθρο 1444 παρ.1 ΑΚ, αν ένα γεγονός συνιστά σπουδαίο λόγο, ανάλογα με τις ειδικότερες επικρατούσες συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Διαβάστε  Τι δικαιούμαι μετά το διαζύγιο;

Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει πως υφίσταται σπουδαίος λόγος, μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να αποκλείσει το δικαίωμα διατροφής ή να πραγματοποιήσει περιορισμό του ποσού που θα επιδικάσει. Ο σπουδαίος λόγος αποκλεισμού ή περιορισμού της διατροφής, θα πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο στον οποίο κρίνεται το αίτημα της διατροφής.

Πως ορίζεται όμως στο οικογενειακό δίκαιο η μοιχεία;

Η μοιχεία στις ισχύουσες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου, ορίζεται με τη διευρυμένη έννοια και θεωρείται πως είναι κάθε σαρκική επαφή του συζύγου με τρίτο πρόσωπο που επιδιώκει ή και επιτυγχάνει τη γενετήσια ικανοποίηση εκτός γάμου. Παλαιότερα, αποτελούσε και ποινικό αδίκημα στο καταργημένο πλέον άρθρο 357 του Ποινικού Κώδικα. Λειτουργούσε, ως απόλυτος και όχι μαχητός λόγος κλονισμού και εστίαζε μόνο στη φυσιολογική γενετήσια επαφή ατόμων διαφορετικού φύλου, εκ των οποίων το ένα βρισκόταν σε γάμο.

 Η μοιχεία αποτελεί λόγος περιορισμού ή αποκλεισμού της διατροφής συζύγου μετά το διαζύγιο;

Αν κριθεί εκ του δικαστηρίου, πως ο δικαιούχος διατροφής σύζυγος είναι ο υπαίτιος του ισχυρού κλονισμού του γάμου, τότε υφίσταται σπουδαίος λόγος για τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της διατροφής, καθώς ο νομοθέτης έκρινε δίκαιο να στερηθεί τη διατροφή ο σύζυγος που κλόνισε το γάμο με την υπαίτια συμπεριφορά του. Συνεπώς, αν ο δικαιούχος διατροφής σύζυγος υπέπεσε σε παράπτωμα που συνιστά βάσιμο λόγο διαζυγίου και οφείλεται σε υπαιτιότητα του, παρέχει τη δυνατότητα στον υπόχρεο διατροφής σύζυγο να ζητήσει τον περιορισμό της οφειλόμενης διατροφής, στα απολύτως αναγκαία (ελαττωμένη διατροφή). Η μοιχεία που αποτελεί ένα από τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού του γάμου, αν αποδειχθεί παρέχει και αυτή τη δυνατότητα στον υπόχρεο σύζυγο να αιτηθεί τον περιορισμό της οφειλόμενης διατροφής του, (όπως και τα υπόλοιπα μαχητά τεκμήρια κλονισμού του γάμου, ήτοι η διγαμία, η εγκατάλειψη του ενάγοντος, η επιβουλή της ζωής και η ενδοοικογενειακή βία).

Διαβάστε  Αφαίρεση γονικής μέριμνας από γονέα

Για να πραγματοποιήσει ο υπόχρεος σύζυγος το σχετικό ισχυρισμό του, που ουσιαστικά λειτουργεί ως ένσταση θα πρέπει να αναφερθεί σε ποιο παράπτωμα υπέπεσε ο δικαιούχος σύζυγος, να προσδιορίσει το ποσό που κατά την άποψη του εναγόμενου θα πρέπει να αποτελέσει την ελαττωμένη διατροφή του ενάγοντος και φυσικά να προβεί σε σχετικό αίτημα.

Η μοιχεία αποτελεί λόγο περιορισμού ή αποκλεισμού της διατροφής συζύγου, κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής της συμβίωσης (διάσταση);

Σύμφωνα με το άρθρο 1391 ΑΚ <<Αν ο σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή, που του οφείλεται από τον άλλο, πληρώνεται σε χρήμα και προκαταβάλλεται κάθε μήνα. Η υποχρέωση διατροφής της προηγούμενης παραγράφου παύει ή το ποσό της αυξάνεται ή μειώνεται, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις>>. Συνεπώς, εξ’ αντιδιαστολής προκύπτει πως σε περίπτωση που ο σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση χωρίς εύλογη αιτία δε δικαιούται διατροφή διαστάσεως. Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 1392 ΑΚ <<Οι διατάξεις των άρθρων 1494 και 1498 έως 1500 εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διατροφή μεταξύ συζύγων.

Επίσης εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 1495, αν υπάρχει βάσιμος λόγος διαζυγίου που ανάγεται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου συζύγου>>. Συνεπώς, η μοιχεία του δικαιούχου διατροφής συζύγου συνιστά παράπτωμα ικανό να οδηγήσει στον περιορισμό της διατροφής του δικαιούχου διατροφής συζύγου. Συγκεκριμένα, ο υπαίτιος δικαιούχος διατροφής σύζυγος που υπέπεσε στο παράπτωμα της μοιχείας, θα λαμβάνει στοιχειώδη διατροφή για κάλυψη των βιοτικών του εξόδων, που δε θα έχει καμία σχέση με το ύψος της διατροφής που θα λάμβανε αν δεν είχε πραγματοποιήσει μοιχεία.

Ποια είναι η βασικότερη διαφορά της διατροφής συζύγου κατά τη διάσταση σε σχέση με τη διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο;

H ουσιαστικότερη διαφορά μεταξύ των δύο ειδών διατροφής είναι, πως η διατροφή συζύγου κατά τη διάσταση υπολογίζεται σύμφωνα με τη συνεισφορά κάθε συζύγου στις οικογενειακές ανάγκες, αρκεί λοιπόν για τη καταβολή της ο δικαιούχος σύζυγος να είναι ασθενέστερος οικονομικά από τον υπόχρεο και να προβαίνει σε διακοπή της συμβίωσης για εύλογη αιτία, ενώ η διατροφή μετά το διαζύγιο καλύπτει στοιχειώδη έξοδα διαβίωσης και βασίζεται στην απορία του δικαιούχου και την ευπορία του υπόχρεου συζύγου. Σημαντικό είναι να επισημανθεί και να γίνει κατανοητό, πως η διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη διατροφή συζύγου, κατά το χρονικό διάστημα διακοπής της συμβίωσης (διάσταση).

Διαβάστε  Δεν υπογράφει το διαζύγιο; Yπάρχει λύση!

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news