Google news
Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης

Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης. Το στάδιο της συνταξιοδότηση ενός εργαζομένου, αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό <<σταθμό>> στον εργασιακό του βίο. [Συνεπώς, η κάθε ενέργεια που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για τη συνταξιοδότηση του, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προσεκτικά, ώστε να γίνουν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν είτε σε απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, είτε σε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η πρώτη λοιπόν ενέργεια που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί είναι ο πλήρης προσυνταξιοδοτικός έλεγχος, τόσο για τη κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη του εργαζόμενου. Έπειτα ακολουθεί το στάδιο της  ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ξεχωριστά για κύρια και επικουρική σύνταξη. Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρέπει προσεκτικά να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα καθώς και να γίνει η επιλογή των κατάλληλων πεδίων στο εκτεταμένο ερωτηματολόγιο των αιτήσεων. Μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο κατάστημα e-efka που αναγράφεται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Μετά από τη κατάθεση των δικαιολογητικών θα πρέπει να παρακολουθείται ο συνταξιοδοτικός φάκελος συστηματικά.

Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης – Ποια είναι η διαδικασία

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης, θα πρέπει να διεξαχθεί πλήρης έλεγχος των ενσήμων του υποψήφιου προς συνταξιοδότηση. Ο υπολογισμός των ενσήμων θα πρέπει να είναι ακριβής ακρίβεια, για να διασταυρωθεί αν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αιτήσεως συνταξιοδότησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα ένσημα ή όχι και αν η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ενημερωθεί πλήρως( κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις έχει συμβεί), να ακολουθήσει η ενημέρωση του συστήματος με τον συνολικό αριθμό των ενσήμων.

Διαβάστε  Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής συζύγου

Ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των ενσήμων είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, τόσο για να καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί ποιο είναι το ιδανικό χρονικό διάστημα για να αναγνωριστεί τυχόν πλασματικός χρόνος ασφάλισης, όσο και για να γνωρίζει ο εν δυνάμει συνταξιούχος, κάτω από ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτείται, δηλαδή αν θα λάβει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και ποιο θα είναι το ύψος αυτής.

Το στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης

Κατά το στάδιο των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συνταξιοδότηση του εργαζόμενου, θα πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος αν έχει γίνει σωστή καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που δεν είναι σωστές οι καταχωρήσεις που έχει η ψηφιακή πλατφόρμα για τον ασφαλισμένο, θα πρέπει να διορθωθούν στο τμήμα μητρώου του αρμόδιου υποκαταστήματος  e-efka, για να διορθωθούν. Έπειτα, θα πρέπει να επαληθευτεί αν είναι πλήρες το ασφαλιστικό ιστορικό που έχει καταχωρηθεί στη ψηφιακή πλατφόρμα και σε περίπτωση που είναι ελλιπές να συμπληρωθεί σωστά.

Κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αιτήσεως (ξεχωριστή η αίτηση της κύριας από την αίτηση της επικουρικής), θα πρέπει ο υποψήφιος συνταξιούχος να απαντήσει με σαφήνεια σε αρκετές ερωτήσεις, μερικές εκ των οποίων είναι, αν επιθυμεί , τη θεμελίωση δικαιώματος με ειδικές διατάξεις, αν επιθυμεί τη χορήγηση προσωρινής συντάξεως, αν θα εξακολουθήσει την εργασία του μετά από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, αν θέλει να του καταβληθεί προκαταβολή έναντι σύνταξης, αν θέλει να χρησιμοποιηθούν στη περίπτωση του οι διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης  κ.α.

Οι απαντήσεις στο εκτενές ερωτηματολόγιο της ψηφιακής πλατφόρμας θα πρέπει να δοθούν με προσοχή καθώς κάθε σφάλμα θα οδηγήσει είτε σε απώλεια δικαιωμάτων, είτε σε καθυστερήσεις. Η καταβολή του ποσού της συντάξεως αρχίζει από τη πρώτη του επόμενου μήνα από το μήνα κατάθεσης, κάτι που ισχύει και για την επικουρική σύνταξη

Διαβάστε  Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων

Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης – Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών

Μόλις υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης, έπεται το στάδιο της καταθέσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός αυστηρού χρονικού πλαισίου 15 ημερών, στο τμήμα απονομής συντάξεων του υποκαταστήματος e-ΕΦΚΑ, η διεύθυνση του οποίου επισημαίνεται στην ηλεκτρονική αίτηση. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που είναι κοινά για όλα τα ταμεία είναι τα ακόλουθα: α) η φωτοτυπία ταυτότητας του υποψήφιου συνταξιούχου, β) η φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης όπου αναφέρεται ο αριθμός IBAN, καθώς και γ) ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Ωστόσο, ανάλογα με το ταμείο και το είδος της συντάξεως μπορεί να χρειαστεί να προσκομιστούν και άλλα δικαιολογητικά όπως ενδεικτικά είναι: το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, οι καρτέλες ενσήμων, τα ασφαλιστικά βιβλιάρια, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης σε αναγνωρίσεις χρόνου στρατού, το έντυπο Σ5, και άλλα δικαιολογητικά ανάλογα με τις εκάστοτε ειδικότερες προϋποθέσεις κάθε συνταξιοδοτικής περιπτώσεως. Είναι υψίστης σημασίας, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύσει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να μην υπάρχουν ελλείψεις, καθώς αν λείπει έστω και ένα δικαιολογητικό, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να δημιουργηθούν σημαντικές καθυστερήσεις στη πορεία της συνταξιοδότησης.

Πλέον, παρέχεται στον ασφαλισμένο κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό. Μπορεί να καταθέσει στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του e-EFKA, αίτηση για προκαταβολή σύνταξης, το ποσό της οποίας του καταβάλλεται μέχρι την έκδοση της κύριας συντάξεως.

Αφού ολοκληρωθούν οι αναφερθείσες διαδικασίες, θα πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά ο συνταξιοδοτικός φάκελος και η πορεία που έχει λάβει η συνταξιοδοτική διαδικασία, ώστε η καταβολή συντάξεως να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν στον δικαιούχο.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η διαδικασία για να απονεμηθεί η σύνταξη σε έναν ασφαλισμένο αρχίζει με τη συγκέντρωση των ενσήμων από όλα τα έτη που εργαζόταν. Μετά, έπεται η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει να απαντηθούν αρκετές ερωτήσεις με σαφήνεια και ακρίβεια, για να αποτραπούν τυχόν λάθη που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου. Το επόμενο στάδιο είναι, η διαδικασία της συγκέντρωσης και κατάθεσης στο αρμόδιο κατάστημα e-ΕΦΚΑ όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες βέβαια της κάθε συνταξιοδοτικής περίπτωσης, τα οποία (δικαιολογητικά έγγραφα) μαζί με τις αιτήσεις κύριας και επικουρικής σύνταξης, συναποτελούν τον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου.

Διαβάστε  Παράνομες απολύσεις και αποζημίωση απόλυσης

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι η πορεία του συνταξιοδοτικού φακέλου να παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να επιλύονται γρήγορα τα οποία τυχόν προβλήματα ανακύψουν και ο ασφαλισμένος να απολαύσει το συντομότερο δυνατόν τη σύνταξη του. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό όλη η διαδικασία για τη συνταξιοδότηση σας να πραγματοποιηθεί από την αρχή μέχρι την έκδοση της συντάξεως από δικηγόρο που ασχολείται συστηματικά με υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που θα οδηγήσουν σε αγωνία και καθυστερήσεις.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news