Google news
Δυσφήμηση και Συκοφαντική δυσφήμηση

Δυσφήμηση και Συκοφαντική δυσφήμηση

0 0
Χρόνος ανάγνωσης:4 Λεπτά, 29 Δευτερόλεπτα

Η δυσφήμηση και η συκοφαντική δυσφήμηση συνιστούν εγκλήματα που στρέφονται κατά του εννόμου αγαθού της υπόληψης που έχει ένα πρόσωπο, δηλαδή της καλής φήμης και της εκτίμησης που έχει κάποιος στην κοινωνία. Tόσο η δυσφήμηση όσο και η συκοφαντική δυσφήμηση συνιστούν εγκλήματα που συναντώνται πολύ συχνά στις ανθρώπινες συναναστροφές απασχολώντας καθημερινά τα δικαστήρια.

Δυσφήμηση και Συκοφαντική δυσφήμηση – Πως ορίζει όμως ο ποινικός κώδικας τα εγκλήματα αυτά;

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 362 ΠΚ ορίζεται πως δυσφήμηση πράττει: <<Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.>>

Aναφορικά με τη συκοφαντική δυσφήμιση, στο άρθρο 363ΠΚ ορίζεται πως <<αν στην περίπτωση της δυσφημήσεως, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή και αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή.>>

Tόσο λοιπόν για την απλή δυσφήμηση όσο και για τη συκοφαντική δυσφήμηση είναι απαραίτητο ο ισχυρισμός ή η διάδοση να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, για κάποιο άλλο πρόσωπο (θύμα της δυσφημήσεως) και να αφορά γεγονός ικανό να βλάψει τη τιμή και την υπόληψη του. Σημαντικό για την πληρέστερη κατανόηση των συγκεκριμένων άρθρων του ποινικού κώδικα είναι να γνωρίζετε τις ακόλουθες έννοιες που εμπεριέχονται στα αναφερθέντα άρθρα:α) η τιμή είναι η ηθική ή κοινωνικής αξία του ατόμου και μπορεί να προσβληθεί με λόγο, με έργο και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,β) η υπόληψη είναι η καλή φήμη και η εκτίμηση που έχει ένα πρόσωπο στη κοινωνία, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η γνώμη που έχει σχηματίσει η κοινωνία για ένα πρόσωπο, γ)ισχυρισμός είναι η ανακοίνωση που προέρχεται από προσωπική πεποίθηση ή γνώμη ή που προέρχεται από μετάδοση τρίτου προσώπου, δ) διάδοση είναι όταν πραγματοποιείται μετάδοση της από άλλον γενόμενης ανακοινώσεως.

Διαβάστε  Προσδιοριστικά στοιχεία σε αγωγή για διαφυγόν κέρδος

Ποια είναι όμως η διαφορά μεταξύ της απλής δυσφημήσεως και της συκοφαντικής δυσφημήσεως;

Σε αντίθεση με την απλή δυσφήμηση για να έχουμε το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως θα πρέπει να υπάρχουν κατ’ άρθρον 363ΠΚ: α)ισχυρισμός ή διάδοση ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον γεγονότος, που θα μπορούσε να βλάψει τα έννομα αγαθά της τιμής ή της υπόληψης του θύματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως, β) επί συκοφαντικής δυσφημήσεως θα πρέπει το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο γεγονός να είναι ψευδές και γ) θα πρέπει το πρόσωπο που ισχυρίστηκε ή διέδωσε το ψευδές γεγονός, να είχε τη πρόθεση να προβεί σε αυτές τις ενέργειες και να γνώριζε πως διαδίδει ή ισχυρίζεται ψεύδη και πως αυτά τα ψεύδη είναι ικανά να βλάψουν τη τιμή ή την υπόληψη του άλλου. Σε περίπτωση όμως που ο δράστης, δεν είχε τη γνώση του ψευδούς του γεγονότος που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ή ακόμη αν διατηρούσε αμφιβολίες για αυτό, δε πρόκειται για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως αλλά για το έγκλημα της απλής δυσφημήσεως.

Τι δε συνιστά δυσφήμηση;

Δε συνιστούν δυσφήμηση οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, καθώς και οι δυσμενείς κρίσεις για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, εκτός και αν εμπερικλείουν συκοφαντίες δηλαδή σκόπιμα ψεύδη ή αν έγιναν με τρόπο εκ του οποίου προκύπτει σκοπός εξύβρισης του θύματος.

Αν τελέστηκε δημοσίως ή μέσω διαδικτύου απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, το δικαστήριο δύναται, με αίτηση του αποδέκτη της δυσφημήσεως, να διατάξει τη δημοσίευση της καταδικαστικής αποφάσεως ώστε να αποκατασταθεί η υπόληψη του θύματος.

Σε κάθε περίπτωση, είτε απλής είτε συκοφαντικής δυσφημήσεως είναι εκ του νόμου απαραίτητη η έγκληση από τον παθόντα, η οποία θα πρέπει αυστηρά να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την ώρα που το θύμα λάβει γνώση της δυσφημήσεως, ακόμα και αν ο χρόνος αυτός είναι πολύ μεταγενέστερος από το χρόνο που ειπώθηκε η δυσφημητική διάδοση, ειδάλλως το έγκλημα παραγράφεται.

Διαβάστε  Σε πόσο καιρό βγαίνει απόφαση πρωτοδικείου

Στα αστικά δικαστήρια πως μπορώ να διεκδικήσω την αποζημίωση μου για τη δυσφήμηση/ συκοφαντική δυσφήμηση που δέχτηκα;

Τα ανωτέρω εγκλήματα συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας και σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση για αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Μάλιστα το δικαστήριο δύναται να καταδικάσει τον υπαίτιο απλής δυσφημήσεως ή συκοφαντικής δυσφημήσεως σε πληρωμή χρηματικού ποσού, ώστε να ικανοποιηθεί η ηθική βλάβη του θύματος.

Για να γεννηθεί αξίωση δικαστικής προστασίας από προσβολή προσωπικότητας, θα πρέπει η προσβολή να είναι παράνομη, να έρχεται σε αντίθεση δηλαδή σε διάταξη που απαγόρευε συγκεκριμένη πράξη, με την οποία προσβάλλεται πτυχή της προσωπικότητας, χωρίς να εστιάζει ο νομοθέτης σε ποιο μέρος του δικαίου ενυπάρχει η διάταξη που απαγορεύει τη προσβολή, συνεπώς προσβολή της προσωπικότητα υπάρχει και επί ποινικά κολάσιμων πράξεων όπως είναι οι αναφερθείσες.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, τόσο η δυσφήμηση, όσο και η συκοφαντική δυσφήμηση συνιστούν εγκλήματα που θίγουν το έννομο αγαθό της υπολήψεως, δηλαδή της γνώμης που έχει αποκρυσταλλώσει η κοινωνία για μια προσωπικότητα. Ωστόσο, η συκοφαντική δυσφήμηση διαφέρει από την απλή καθώς ο δράστης της γνωρίζει πως διαδίδει ψευδή γεγονότα με σκοπό να βλάψει κάποιον τρίτο και να αμαυρώσει την εικόνα που οι άλλοι έχουν για το πρόσωπο που συκοφαντεί. Και τα δύο εγκλήματα είναι πλημμελήματα και διώκονται κατ’ έγκληση, εντός τριών μηνών από τη γνώση του αποδέκτη δυσφημήσεως.

 

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.
Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news