Google news
Σύμφωνο συμβίωσης

Σύμφωνο συμβίωσης

Πέρα από το θεσμό του γάμου πολιτικού ή θρησκευτικού, τα ζευγάρια δύνανται να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης. Το σύμφωνο συμβίωσης, αποτελεί μια διαδικασία που προσδίδει στα ζευγάρια δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά του θεσμού του γάμου. Με το σύμφωνο συμβίωσης, το ζεύγος αποκτά κληρονομικά δικαιώματα καθώς και δικαιώματα συμμετοχής στα αποκτήματα, όπως συμβαίνει και στα ζευγάρια που επιλέγουν τον πολιτικό ή το θρησκευτικό γάμο.

Τι άλλαξε στο σύμφωνο συμβίωσης με τον νόμο 4356/2015;

Ο νόμος 4356/2015, έφερε σημαντικές αλλαγές στο σύμφωνο συμβίωσης. Οι σημαντικότερες εκ των οποίων ήταν, πως πλέον μπορεί να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης δύο ενήλικα άτομα ανεξάρτητα από το φύλο τους και να ρυθμίσουν δια του συμφώνου τη συμβίωση τους, αυτοπροσώπως και δια συμβολαιογραφικού εγγράφου. Η έναρξη της συμφωνίας πραγματοποιείται με τη κατάθεση του αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο, του τόπου κατοικίας του ζεύγους, στο ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου. Άλλη μια αλλαγή που έφερε ο νόμος 4356/2015 σχετίζεται με τον τρόπο λύσης του συμφώνου συμβίωσης. Αναλυτικότερα, το σύμφωνο συμβίωσης λύεται πλέον με συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπου αποτυπώνεται η αυτοπρόσωπη συμφωνία των μερών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή θέληση για λύση του συμφώνου συμβιώσεως, αρκεί η μονομερής συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον όμως έχει προηγηθεί επίδοση με δικαστικό επιμελητή προσκλήσεως για συναινετική λύση στο έτερο μέρος και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, από την επίδοση και φυσικά ο τρίτος τρόπος με τον οποίον λύνεται το σύμφωνο συμβίωσης, είναι η σύναψη γάμου μεταξύ των μερών. Η λύση του συμφώνου άρχεται από τη κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο ληξίαρχο που έχει καταχωρηθεί και η σύσταση του.

Διαβάστε  Γονική αποξένωση - Πως αντιμετωπίζεται

Όσον αφορά τα κληρονομικά ζητήματα μεταξύ των μερών του συμφώνου συμβιώσεως, ο νόμος 4356/2015 επισημαίνει πως εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας και ειδικότερα το κληρονομικό δίκαιο. Το κάθε μέρος του συμφώνου κληρονομεί τον αποθανόντα σύζυγο με τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν και για τους συζύγους που είχαν συνάψει πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα κατά τη κατάρτιση του συμφώνου, το κάθε μέρος να επιλέξει να παραιτηθεί από το δικαίωμα του στη νόμιμη μοίρα.

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το σύμφωνο συμβίωσης ως μια δικαιοπραξία υβριδικής μορφής, με μικτή νομική φύση. Αφενός πρόκειται για ένα θεσμό οικογενειακού δικαίου, αφετέρου έχει στοιχεία, όσο παράξενο και αν σας φανεί που προσιδιάζουν με εταιρεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για εμάς τους νομικούς, να χρησιμοποιούμε επί ζητημάτων στο σύμφωνο και διατάξεις από το ενοχικό δίκαιο των συμβάσεων, πέρα από τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου.

Ποιες είναι οι ουσιαστικότερες διαφορές του γάμου με το σύμφωνο συμβίωσης;

Eνώ ο γάμος συνάπτεται κατά τους γνωστούς τρόπους αν είναι είτε θρησκευτικός είτε πολιτικός, το σύμφωνο συμβίωσης συνάπτεται δια συμβολαιογραφική πράξεως και για να ισχύσει θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταχώριση του στο ληξιαρχείο. Αναφορικά με το επώνυμο των συζύγων, ενώ στο γάμο (πολιτικό ή θρησκευτικό) μπορούν τα μέρη να προσθέσουν ληξιαρχικά στο επώνυμο τους, το επώνυμο του συζύγου, στο σύμφωνο συμβίωσης δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη παρά μόνο η δυνατότητα άτυπης χρήσης του επωνύμου του έτερου μέρους, κατόπιν συγκαταθέσεως.

Σχετικά με τη τεκνοθεσία, ενώ οι σύζυγοι που έχουν επιλέξει πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο έχουν από κοινού δικαίωμα τεκνοθεσίας, στο σύμφωνο συμβίωσης δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Διαβάστε  Συμβολαιογραφική αναγνώριση τέκνου

Περί φορολογικής δηλώσεως, ενώ οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματα τους, επί συμφώνου συμβίωσης αυτό δεν είναι υποχρεωτικό και αν θέλουν μπορούν να υποβάλλουν από κοινού. Όσον αφορά τα κληρονομικά δικαιώματα,  στο σύμφωνο συμβίωσης υπάρχει η δυνατότητα παραίτησης από τη νόμιμη μοίρα ενώ στο γάμο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Σχετικά με τον τρόπο λύσης ενώ ο γάμος (πολιτικός ή θρησκευτικός) λύνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συναινετικό διαζύγιο, το σύμφωνο συμβίωσης λύεται με συμβολαιογραφική πράξη, με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση μετά από πρόσκληση δια δικαστικού επιμελητή για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και μετά από τη παρέλευση χρονικού διαστήματος τριών μηνών και φυσικά με αυτοδίκαια λύση μετά από τη σύναψη γάμου μεταξύ των μερών. Μια ακόμη διαφορά είναι πως, για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα ενώ για τον γάμο όχι.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως ενώ ο εισαγγελέας δύναται να ακυρώσει το γάμο για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, το σύμφωνο συμβίωσης προσβάλλεται μόνο αν κριθεί πως αντίκειται στη δημόσια τάξη.

Πότε όμως δεν επιτρέπεται εκ του νόμου η σύναψη συμφώνου συμβίωσης;

Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης, αν υφίσταται γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων ή του ενός από αυτά. Δε μπορεί να συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ συγγενών εξ’ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα  και σε πλάγια γραμμή μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, ούτε μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή. Μάλιστα, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνο συμβίωσης όταν ενυπάρχει σχέση υιοθεσίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί μια εναλλακτική μορφή συμβίωσης που ομοιάζει στο γάμο (πολιτικό ή θρησκευτικό), χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται με το θεσμό αυτό. Από άποψη νομική, το σύμφωνο συμβίωσης θα μπορούσε να λεχθεί πως παρουσιάζει μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας σε σχέση με το θεσμό του γάμου, ως προς την ευκολία σύναψης, ως προς το περιεχόμενο και ως προς τους τρόπους λύσης. Ουσιαστικά, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες, του οικογενειακού δικαίου στην εποχή μας.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news