Google news
Δικαιώματα του άντρα στο διαζύγιο

Δικαιώματα του άντρα στο διαζύγιο

Δικαιώματα του άντρα στο διαζύγιο. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των συζύγων, ο πατέρας διατηρεί ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με το ανήλικο παιδί του, όπως προβλέπεται από τον νόμο 4800/2021, ο οποίος έχει τροποποιήσει το οικογενειακό δίκαιο. Σύμφωνα με το νέο αυτό νομικό πλαίσιο, το κύριο ενδιαφέρον είναι η προστασία και το καλό του παιδιού.

Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα. Επίσης, προβλέπει ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάρρηξη των σχέσεών του με καθένα από τους γονείς. Όταν το δικαστήριο αποφασίζει για την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή τον τρόπο άσκησής της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για αυτήν την αξιολόγηση περιλαμβάνουν την ικανότητα και την πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου γονέα, τη συμπεριφορά τους κατά το παρελθόν και τη συμμόρφωσή τους με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που αφορούν το παιδί. Επιπλέον, η γνώμη του παιδιού πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητά του, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του.

Τα δικαιώματα του πατέρα στην περίπτωση διαζυγίου – Επιμέλεια

Συνεπώς, όταν πρόκειται για διαζύγιο, ακύρωση γάμου, λύση ή ακύρωση συμφώνου συμβίωσης, ή διακοπή της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, και εφόσον και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ζουν, διατηρούν τα ίδια δικαιώματα ως γονείς και συνεχίζουν να ασκούν κοινώς τη γονική μέριμνα.

Διαβάστε  Διαζύγιο εξπρές - Πόσο κοστίζει;

Οι γονείς πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν κοινές αποδεκτές λύσεις, αλλά εάν διαφωνούν, η απόφαση είναι καθήκον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το νέο οικογενειακό δίκαιο, ο πατέρας έχει ισότιμη θέση με τη μητέρα ως γονέας. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια του διαζυγίου με συναίνεση, οι γονείς πρέπει να καταρτίσουν μια συμφωνία με την βοήθεια δικηγόρων, όπου θα ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει τον τόπο διαμονής των παιδιών, τον γονέα με τον οποίο θα μείνουν, την επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και τη διατροφή τους. Κατά τη διάρκεια του συναινετικού διαζυγίου, μπορεί να επιλεγεί όχι μόνο η αποκλειστική επιμέλεια, αλλά και η συνεπιμέλεια.

Η συνεπιμέλεια μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι εναλλασσόμενη, με το παιδί να διαμένει ταυτόχρονα στα σπίτια της μητέρας και του πατέρα, ή να περιλαμβάνει συναπόφαση, δηλαδή την κοινή λήψη αποφάσεων για το παιδί. Συνήθως, η συναπόφαση αποτελεί τον κανόνα, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να αποφασιστεί η αποκλειστική επιμέλεια από έναν γονέα, με ρύθμιση της επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα.

Εάν οι γονείς διαφωνούν και δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, τότε πρέπει καθένας να απευθυνθεί στην εξωδικαστική διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσω της διαμεσολάβησης, το δικαστήριο μπορεί να αναλάβει την υπόθεση. Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει:

  1. Τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμει τη γονική μέριμνα μεταξύ των γονέων.
  2. Να καθορίσει τη διαχείριση των ιδιωτικών θεμάτων που αφορούν το παιδί.
  3. Να αποφασίσει τη μετακίνηση του παιδιού, εάν επηρεάζει το δικαίωμα επικοινωνίας με τον άλλο γονέα.
Διαβάστε  Διατροφή τέκνου μετά τα 18

Συνεπώς, οι γονείς πρέπει να συνεργαστούν ακόμη και όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε έναν από τους γονείς, καθώς θα πρέπει να συμφωνήσουν επί θεμάτων όπως το όνομα του παιδιού, το θρήσκευμα, θέματα υγείας, εκπαίδευση και τον τόπο διαμονής του παιδιού όταν επηρεάζει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα.

Γονική Φροντίδα

Στην περίπτωση όπου η επιμέλεια του ανήλικου παιδιού ανατίθεται στη μητέρα, ο πατέρας διατηρεί το δικαίωμα γονικής φροντίδας για το παιδί. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή του στις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας του ανήλικου παιδιού, καθώς και την εκπροσώπησή του σε κάθε νομική διαδικασία ή δικαστική υπόθεση που αφορά το παιδί.

Το Δικαίωμα της Επικοινωνίας

Επιπλέον, όταν η επιμέλεια του παιδιού ανατίθεται στη μητέρα, ο πατέρας έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με το ανήλικο παιδί του. Αυτό το προσωπικό δικαίωμα αντικατοπτρίζει το φυσικό δέσιμο και την αγάπη προς το παιδί, και βοηθά στην ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου του. Κυρίως, ο σκοπός του δικαιώματος αυτού είναι να διατηρεί τον συναισθηματικό δεσμό μεταξύ γονέα και παιδιού. Σύμφωνα με το νέο άρθρο ΑΚ’1520, εάν ο ένας γονέας, συνήθως η μητέρα, έχει την αποκλειστική φροντίδα του παιδιού, ο άλλος γονέας, συνήθως ο πατέρας που δεν διαμένει με το παιδί, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διατηρεί ευρεία επικοινωνία με αυτό, περιλαμβάνοντας τόσο την προσωπική παρουσία και τις επαφές με το παιδί, όσο και τη διαμονή του παιδιού στο σπίτι του πατέρα.

Η μητέρα πρέπει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα σε τακτική βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας του παιδιού με τον πατέρα σε απόλυτη φυσική παρουσία του πατέρα κρίνεται ότι αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο πατέρας επιθυμεί λιγότερο χρόνο επικοινωνίας ή υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν μικρότερο ή μεγαλύτερο χρόνο επικοινωνίας, πάντα υπό τον όρο ότι αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα του παιδιού. Ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας που δεν διαμένει με το παιδί κρίνεται ακατάλληλος για επικοινωνία με το παιδί αυτό.

Διαβάστε  Η έννοια της συνεπιμέλειας - Νόμος 4800/2021

Συνεπώς, πλήρης αποκλεισμός του δικαιώματος της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο παιδί δεν είναι προβλέψιμος, εκτός αν υπάρχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο θα καθορίσει τον τρόπο και το χρόνο επικοινωνίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή νομική συμβουλή, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο που θα μπορέσει να σας καθοδηγήσει σχετικά με τα δικαιώματα σας σε αυτήν την υπόθεση.

Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news