Google news
Γονική-παροχή-μετά-τον-γάμο

Γονική παροχή μετά τον γάμο

1 0
Χρόνος ανάγνωσης:4 Λεπτά, 39 Δευτερόλεπτα

Η γονική παροχή που πραγματοποιείται μετά τον γάμο των συζύγων, δεν αποτελεί συμβολή του ενός συζύγου στη περιουσιακή επαύξηση του έτερου, καθώς η περιουσιακή αυτή επαύξηση δεν προήλθε λόγω της συμβολής του, αλλά λόγω των σχέσεων στοργής μεταξύ του συζύγου και των γονιών του, οι οποίοι προσπαθούν να τον στηρίξουν οικονομικά για το καλύτερο μέλλον του.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1509 του Αστικού Δικαίου που τιτλοφορείται Παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους, αναφέρονται τα ακόλουθα:

<<Η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά μόνον ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο, το όποιο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Η ευθύνη όμως απέναντι στο τέκνο, εκείνου που έκανε την παροχή, για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του πράγματος, κρίνεται πάντοτε κατά τις διατάξεις για την ευθύνη του δωρητή>>.

https://kamouzis.gr/diazygio/

Γονική παροχή μετά τον γάμο – Αξίωση συμμετοχής

Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου προβλέπεται στο άρθρο 1400 ΑΚ το οποίο συγκεκριμένα αναφέρει: <<Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή.

Διαβάστε  Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια.

Διαζύγιο ποιος φεύγει από το σπίτι;

Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες>>.

Οι προϋποθέσεις της αξίωσης του δικαιούχου συζύγου προς συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου είναι: α) η λύση ή ακύρωση του γάμου, ή, κατ’ ανάλογη εφαρμογή, η συμπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, γ) η συμβολή με οποιονδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση αυτή της περιουσίας του υπόχρεου κατά τη διάρκεια του γάμου και δ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου και της συμβολής του ενάγοντος δικαιούχου συζύγου.

Γονική παροχή μετά τον γάμο – Τεκμήριο συμβολής

Αναφορικά με το τεκμήριο συμβολής, ο νόμος στο άρθρο 1400 παρ 1. εδ. β΄ΑΚ καθιέρωσε το μαχητό τεκμήριο για το μέγεθος της συμβολής του δικαιούχου συζύγου στη περιουσία του υπόχρεου στο 1/3 της επαύξησης ως προς το οποίο επέρχεται απαλλαγή του ενάγοντος από το βάρος της απόδειξης. Η συμβολή λοιπόν του ενός συζύγου τεκμαίρεται στο 1/3 εκτός αν αποδειχτεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Το συγκεκριμένο τεκμήριο που θέτει ο νόμος είναι μαχητό καθώς ο εναγόμενος σύζυγος μπορεί να ανταποδείξει πως ο δικαιούχος πραγματοποίησε μικρότερη συμβολή από τη τεκμαιρόμενη ή και καμία συμβολή. Απαραίτητη προϋπόθεση που θέτει ο νόμος είναι να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμβολής του δικαιούχου και της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου. 

Διαζύγιο με Αντιδικία

Οι σχετιζόμενες διατάξεις με τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ είναι η διάταξη του άρθρου 1401 ΑΚ η οποία αναφέρει <<Η αξίωση του προηγούμενου άρθρου δεν γεννιέται, σε περίπτωση θανάτου, στο πρόσωπο των κληρονόμων του συζύγου που πέθανε. Επίσης δεν εκχωρείται ούτε κληρονομείται, εκτός αν έχει αναγνωριστεί συμβατικά ή έχει επιδοθεί αγωγή. Η αξίωση παραγράφεται δύο χρόνια μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου>>, καθώς και το άρθρο 1402 ΑΚ περί παροχή ασφάλειας που αναφέρει << Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1262 αριθ. 4, ο καθένας από τους συζύγους έχει το δικαίωμα, στην περίπτωση που ασκήθηκε αγωγή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή που ο ίδιος άσκησε με αγωγή την αξίωση του άρθρου 1400, να ζητήσει από τον άλλο σύζυγο ή από τους κληρονόμους του την παροχή ασφάλειας, αν εξαιτίας της συμπεριφοράς τους υπάρχει βάσιμος φόβος ότι κινδυνεύει αυτή η αξίωσή του>>. Μιλήστε με δικηγόρο οιγενειακού δικαίου για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε  Υπόθαλψη – Παρασιώπηση Εγκλημάτων

Τι προβλέπεται όμως για τη γονική παροχή σχετικά με την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα:

Στο άρθρο 1400 παρ.3 ΑΚ, αναφέρεται πως οτιδήποτε αποκτά ο σύζυγος από δωρεά, κληρονομία, ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες, δε λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό της περιουσιακής επαύξησης. Στην έννοια της δωρεάς, συμπεριλαμβάνεται τόσο η δωρεά εν ζωή, όσο και η δωρεά αιτία θανάτου. Στη έννοια της κληρονομιάς και της κληροδοσίας εμπερικλείονται, τα κληρονομικά καταπιστεύματα και τα ωφελήματα εκ καταπιστευτικής υποκατάστασης. Άλλωστε, με τον όρο δωρεά νοείται κάθε εκ χαριστικής αιτίας απόκτηση περιουσιακού στοιχείου. Ειδικά για τις γονικές παροχές, αυτές δεν αποτελούν εν όλω ή εν μέρει δωρεά και ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται στη περιουσιακή επαύξηση, καθώς δεν υφίσταται συμβολή του έτερου συζύγου στα αποκτήματα μετά από γονική παροχή των γονιών του ενός συζύγου.

Διαζύγιο με ένα κλικ – Το άυλο διαζύγιο είναι πλέον γεγονός

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου, εισάγει το μαχητό τεκμήριο του 1/3 συμβολής του ενός συύγου στη περιουσιακή επαύξηση του άλλου. Το γεγονός πως το συγκεκριμένο κριτήριο είναι μαχητό σημαίνει πως η συμβολή στη περιουσιακή επαύξηση μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 1/3. Ακόμα, μπορεί να αποδειχθεί πως ο σύζυγος πραγματοποίησε αρνητική συμβολή. Αναφορικά με τη γονική παροχή, θα πρέπει να λεχθεί πως κατά τη κρατούσα άποψη της νομικής επιστημονικής κοινότητας οι γονικές παροχές δεν υπολογίζονται στην αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου καθώς δεν αποτελούν συμβολή του ενός συζύγου στη περιουσιακή επαύξηση του άλλου αλλά συνιστούν περιουσία που παραχωρήθηκε από τρίτα πρόσωπα στα πλαίσια της συναισθηματικής σχέσεως μεταξύ γονέων και τέκνων.

Διαβάστε  Ενδοοικογενειακή βία

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news