Google news
Διαζύγιο με ένα κλικ άυλο

Διαζύγιο με ένα κλικ – Το άυλο διαζύγιο είναι πλέον γεγονός

0 0
Χρόνος ανάγνωσης:5 Λεπτά, 33 Δευτερόλεπτα

Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή μας, απλοποίησε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, χωρίς όμως να αλλάξει στη πράξη η αναγκαιότητα για την ύπαρξη δύο δικηγόρων και ενός συμβολαιογράφου, οι οποίοι έχοντας τη νομική γνώση διασφαλίζουν την εγκυρότητα της διαδικασίας. Στο παρόν άρθρο θα σας κατατοπίσω αναφορικά με τα στάδια που θα πρέπει βάσει της κείμενης νομοθεσίας να ακολουθηθούν ώστε να πραγματοποιηθεί το διαζύγιο με ένα κλικ, γνωστό και ως άυλο διαζύγιο αποτελεσματικά, γρήγορα και κυρίως σύντομα.

Διαζύγιο με ένα κλικ – Η Συναινετική Λύση

Αρχικά, θα πρέπει να υπάρχει από τους συζύγους πρόθεση για συναινετική λύση του γάμου. Πέραν τούτου όμως, θα πρέπει οι σύζυγοι να έχουν κοινή γραμμή στα ζητήματα που αφορούν τα τέκνα τους, (ήτοι να έχουν καταλήξει για το ύψος της διατροφής των τέκνων, το πως θα κατανεμηθεί η επιμέλεια μεταξύ τους και το που θα διαμένουν τα τέκνα). Αν έχουν συμφωνηθεί αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

Πρώτον, μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, επιλέγοντας έναν από τους τρεις τρόπους σύνδεσης που εμφανίζονται στην οθόνη ανάλογα με το αν είναι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι ή αντισυμβαλλόμενα μέρη, οι εμπλεκόμενοι θα δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άυλου συναινετικού διαζυγίου.

Ξεκίνημα της διαδικασίας

Δεύτερον, το ξεκίνημα της διαδικασίας πραγματοποιείται από τον έναν εκ των δύο δικηγόρων, ο οποίος συνδέεται στη ψηφιακή πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών του <<PORTAL OLOMELEIA>> και αφού εισαχθεί επιτυχώς στην εφαρμογή, είτε πληροφορείται σχετικά με τις υποθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, είτε προβαίνει στη δημιουργία νέας υπόθεσης επιλέγοντας μεταξύ των πεδίων.

Διαβάστε  Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία Νίκαια

Τρίτον, ο δικηγόρος που έχει εισέλθει στην εφαρμογή για το διαζύγιο με ένα κλικ, επιλέγοντας την εντολή στη ψηφιακή πλατφόρμα <<δημιουργία νέας υπόθεσης>> ξεκινά τη διαδικασία και τα στοιχεία του αντλούνται μέσα από το <<portal olomeleia>>. Tα αντλούμενα στοιχεία είναι τα εξής: Α.Φ.Μ., Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου, Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Καταχώρηση Στοιχείων

Tέταρτον, ο δικηγόρος καταχωρεί τα ακόλουθα: α)τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, β)τον κωδικό Ληξιαρχείου που το εξέδωσε και γ)το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, παρέχεται εκ της εφαρμογής η δυνατότητα καταχώρησης είτε των Α.Φ.Μ., είτε των Α.Μ.Κ.Α. των δύο (2) συζύγων και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων.

Πέμπτον, αφού λοιπόν εκκινηθεί η διαδικασία για το άυλο διαζύγιο, η εφαρμογή ανακτά αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα ακόλουθα στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών: α)όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α αυτών, β)το είδος του γάμου (θρησκευτικός ή πολιτικός), γ) τον αριθμό των τέκνων αν υπάρχουν καθώς και τα στοιχεία αυτών. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως σε περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, η διαδικασία δε προχωρά.

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα τελευταία δρώμενα στη νομική ενημέρωση με έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία.

Καταχώρηση στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου

Έκτον, ακολουθεί η καταχώρηση στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου του ιδιωτικού συμφωνητικού στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής από τον δικηγόρο που είχε εκκινήσει την ηλεκτρονική διαδικασία. Εν συνεχεία, καταχωρεί τα στοιχεία του συμβολαιογράφου επιλέγοντας τον από τη λίστα συμβολαιογράφων καθώς και το ΑΦΜ και το email του έτερου δικηγόρου. Ο δικηγόρος που έχει εκκινήσει τη διαδικασία αφού έχει υποβάλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία είτε αποθηκεύει προσωρινά την αίτηση, είτε προχωρά σε οριστική υποβολή αυτής.

Διαβάστε  Η έννοια της συνεπιμέλειας - Νόμος 4800/2021

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναλύθηκε ανωτέρω οι δικηγόροι, οι σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος δέχονται ηλεκτρονική ενημέρωση περί εκκίνησης της διαδικασίας. Μάλιστα, ο έτερος δικηγόρος λαμβάνει ενημέρωση προκειμένου να επιβεβαιώσει τα καταχωρηθέντα στοιχεία. Στο στάδιο αυτό καθένα από τα μέρη δύναται να ακυρώσει τη διαδικασία, εισάγοντας υποχρεωτικά όμως το λόγο της ακύρωσης. Σε αυτή τη περίπτωση αποστέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλα τα μέρη για τη γνώση της ακύρωσης. Η ειδίκευση στο συναινετικό διαζύγιο ενός δικηγόρου είναι εξίσου σημαντική.

Είσοδος στην εφαρμογή των συζύγων με τη χρήση των κωδικών taxisnet

Έβδομον, ακολουθεί η είσοδος στην εφαρμογή των συζύγων με τη χρήση των κωδικών taxisnet, όπου και μελετούν το σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τους δικηγόρους τους και είτε το εγκρίνουν, είτε το απορρίπτουν. Στη περίπτωση που το εγκρίνουν εισάγουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της πράξης υπό τη καθοδήγηση της πλατφόρμας.

Μετά από την έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού και από τους δύο συζύγους ακολουθεί η ενημέρωση όλων των μερών ηλεκτρονικώς περί έγκρισης των συζύγων και έτσι ξεκινά η έναρξη της παρέλευσης του αναγκαίου 10 ήμερου που επιβάλλει ο νόμος και συγκεκριμένα το άρθρο 1441 του ΑΚ. Μετά τη παρέλευση των 10 ημερών από το χρονικό σημείο της έγκρισης του ιδιωτικού συμφωνητικού που είχαν επεξεργαστεί οι δικηγόροι τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τα μέρη δε δύνανται πια να υπαναχωρήσουν μέσω της εφαρμογής, παρά μόνο σε συνεννόηση με το συμβολαιογράφο. Για τη πάροδο του δεκαημέρου ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλα τα μέρη.

Όγδοον, μετά τη παρέλευση του 10 ημέρου, ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται ηλεκτρονικώς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως πρέπει να συνδεθεί στη πλατφόρμα μέσω κωδικών taxisnet. Mετά από την είσοδο του στη ψηφιακή πλατφόρμα ο συμβολαιογράφος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επεξεργασία του τελικού συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσεως γάμου. Έπειτα, ο συμβολαιογράφος δύναται να κατεβάσει το έγγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης σε ψηφιακή μορφή. Η έγκριση της τελικής πράξης από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της εφαρμογής, είτε και εκτός της εφαρμογής (ιδιοχείρως) καθώς και με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ο συμβολαιογράφος οφείλει να διατηρεί στο αρχείο του, το υπογεγραμμένο φυσικό ή εγκεκριμένο ψηφιακό έγγραφο.

Διαβάστε  Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα

Οριστικοποίηση του διαζυγίου

Ένατον, μετά από την έγκριση της συμβολαιογραφικής πράξης ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για την οριστικοποίηση του διαζυγίου εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της. Εντεύθεν, η εφαρμογή αποστέλλει τη τελική συμβολαιογραφική πράξη στις θυρίδες των  δύο πολιτών στο gov.gr. Kαι τα 5 μέρη (σύζυγοι, δικηγόροι και συμβολαιογράφος) λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για τη περάτωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας.

Δέκατον, σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, οι σύζυγοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την υποχρέωση τους να λύσουν πνευματικά το γάμο. Τότε, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης του γάμου και συγκεκριμένα την ημερομηνία έκδοσης αυτής, την αρμόδια Μητρόπολη και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, το ψηφιακό διαζύγιο με ένα κλικ, γνωστό και ως άυλο διαζύγιο αποτελεί πλέον πραγματικότητα και συνιστά συνεισφορά της τεχνολογίας στη καθημερινή νομική πραγματικότητα, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι ουσιωδώς ως προς τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες καθώς έχει επέλθει πλήρη εναρμόνιση της ψηφιακής διαδικασίας με τη νομοθεσία του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα του Οικογενειακού Δικαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο για να σας λύσουμε κάθε τυχόν απορία σας.

Προφίλ Συγγραφέα

Κωνσταντίνος Καμουζής

Ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής, διαθέτει πείρα και εις βάθος γνώση στο Οικογενειακό, Στρατιωτικό και Εργατικό Δίκαιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Google news