Άρθρο 591 - Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Το άρθρο 591 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) ρυθμίζει την εφαρμογή των γενικών διατάξεων του ΚΠολΔ, στις ειδικές διαδικασίες. Οι ειδικές διαδικασίες είναι εκείνες που διέπονται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες ενδέχεται να ρυθμίζουν διαφορετικά ορισμένα ζητήματα από τα όσα προβλέπονται στις γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ. Το άρθρο 591 ορίζειΔιαβάστε περισσότερα

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης μέσω ασφαλιστικών μέτρων

Σύμφωνα με τα άρθρα 731 και 732 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης σε περίπτωση επερχόμενου κινδύνου ή εναντίον της οποίας υπάρχει βάσιμος λόγος. Η προσωρινή ρύθμιση μπορεί να αφορά την ενέργεια, παράλειψης ή ανοχής ορισμένης πράξης από εκείνον κατά τουΔιαβάστε περισσότερα

Σώρευση ανακοπών κατ’ άρθρα 632 και 933 ΚΠολΔ

Οι ανακοπές κατ’ άρθρα 632 και 933 ΚΠολΔ είναι ένδικα βοηθήματα που παρέχονται στον καθ’ ου η εκτέλεση για την προστασία των δικαιωμάτων του κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πρώτη αφορά στη διαταγή πληρωμής, η δεύτερη δε στις πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ.Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά του άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αίτησης αναστολής

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 249 ΚΠολΔ είναι οι εξής: Να υφίσταται άλλη εκκρεμής δίκη: Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει άλλη εκκρεμής δίκη, είτε πολιτική είτε διοικητική, ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου. Η εκκρεμότητα της άλλης δίκης κρίνεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής ή της αιτήσεως,Διαβάστε περισσότερα

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου είναι ένα μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 982 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Με τη διαδικασία αυτή, ο δανειστής ενός οφειλέτη μπορεί να κατασχέσει χρηματική απαίτηση του οφειλέτη που έχει ο οφειλέτης από τρίτο πρόσωπο, όπως π.χ. χρήματα που οφείλει οΔιαβάστε περισσότερα

Δεδικασμένο

Νομολογιακή έννοια για το Δεδικασμένο Το δεδικασμένο για τις υποθέσεις αστικού δικαίου προβλέπεται στα άρθρα 321, 322 και 324 ΚΠολΔ, στα οποία αναφέρεται πως η τελεσίδικη απόφαση αποτελεί δεδικασμένο, που δεν επιτρέπει να αμφισβητηθεί και να καταστεί αντικείμενο νέας δίκης το δικαίωμα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση από τηνΔιαβάστε περισσότερα

Προθεσμία & σημείωμα για ασφαλιστικά μέτρα

Προθεσμία & σημείωμα για ασφαλιστικά μέτρα. Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στη χώρα μας είναι μια ειδική διαδικασία που προβέπεται από τα άρθρα 682-703 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας είναι να υφίσταται κατεπείγον λόγος για δικαστική προστασία και να είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί μια διαφορά πουΔιαβάστε περισσότερα

Ένσταση Συμψηφισμού

Η ένσταση συμψηφισμού είναι μια ένσταση που μπορεί να προβληθεί από τον οφειλέτη που είναι και δανειστής σε μια δίκη, προκειμένου να επέλθει αναδρομική εκκαθάριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων με το έτερο μέρος που και αυτός συγκεντρώβει στο πρόσωπο του τις ιδιότητες τόσο του οφειλέτη, όσο και του δανειστή. Η ένστασηΔιαβάστε περισσότερα

Εκκρεμοδικία - Άρθρο 222 ΚΠολΔ

Εκκρεμοδικία, όπως προβλέπεται στα άρθρα 221 και 222 ΚΠολΔ, είναι η κατάσταση κατά την οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου μία υπόθεση, δηλαδή δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση επί αυτής. Η εκκρεμοδικία αποτελεί ένσταση, η οποία μπορεί να προταθεί από τον αντίδικο σε μία νέα δίκη, για να ζητήσει την αναστολή τηςΔιαβάστε περισσότερα

Δεύτερη επίδοση διαταγής πληρωμής προθεσμία

Σύμφωνα με το άρθρο 633 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), η δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής γίνεται σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της πρώτης. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της πρώτης διαταγής πληρωμής. Εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσειΔιαβάστε περισσότερα